√ėverst p√• siden

 Salgsbetingelser for Maskingrossistenes Forening

Revidert september 2014

1. Innledning

Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

2. Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er f√łrst inng√•tt n√•r selgers ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg.

3. Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, m√•l, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og m√• ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom p√• at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt m√• imidlertid forst√•s med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kj√łpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, m√• forst√•s med de toleranser som er vanlig if√łlge standarder eller kutyme for vedkommende varesort.

Betegnelsen cirka betyr et spillerom p√• 10 % opp eller ned. Kj√łperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov.

Opplysninger gitt ved teknisk r√•dgivning i forbindelse med kj√łp av maskiner og teknisk utstyr, er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig r√•dgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.

4. Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen m√• ikke benyttes i strid med eierens interesser og m√• ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gj√łres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal returneres til eieren.

5. Leveringstid

Hvis ikke leveringstiden er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av f√łlgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:
a) Den dag avtalen er inngått.
b) Den dag selgeren har f√•tt alle de tekniske data som kj√łperen skal gi.
c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis.
d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, s√•fremt tillatelse fra offentlig myndighet er n√łdvendig for produksjon eller levering.

Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves.

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremg√•r uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, b√łr han gi kj√łperen beskjed herom, angi √•rsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstid. Selger har intet ansvar for forsinket levering utover det som fremg√•r av punkt 8 og 9 nedenfor.

6. Levering og risikoovergang

Salgsgjenstanden anses som levert n√•r den er kommet i kj√łperens besittelse p√• den m√•te som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere m√• foreta rettelsesarbeider, jfr. punkt 15, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig √łkonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

pplasting og forsendelse skjer for kj√łperens regning og risiko med mindre annet er avtalt.

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog g√•r de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsm√•te og risikoovergang, gjelder klausulen ex works (¬ęfra lager¬Ľ ved levering fra selgerens lager og ¬ęfra fabrikk¬Ľ ved verkslevering).

7. Prisberegning og betalingsbetingelser

Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 6, sammenholdt med den inngåtte avtale.

Betaling skjer 10 dager etter levering med mindre annet er avtalt.

Kj√łperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8. Heving ved forsinket levering

Hvis den avtalte leveringstid ‚Äď veiledende eller garantert ‚Äď overskrides med mer enn 6 m√•neder, har kj√łperen rett til √• heve kj√łpet. Ved levering fra verk, eller hvis salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverand√łr, f√•r kj√łperen bare rett til √• heve kj√łpet s√•fremt selgeren kan gj√łre hevningsrett gjeldende overfor sin leverand√łr. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverand√łrs salgsbetingelser er meddelt kj√łperen, jfr. punkt 18. Disse bestemmelser trer i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 22‚Äď29.

Inntreffer force majeure (jfr. punkt 10), forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer.

9. Kompensasjon ved forsinket levering

Ved oversittelse av veiledende leveringstid har kj√łperen ikke krav p√• erstatning eller annen form for kompensasjon. Med mindre annet er avtalt, har kj√łperen ved oversittelse av garantert leveringstid krav p√• konvensjonalbot (normalerstatning). Konvensjonalboten skal utgj√łre 0,25 % pr. uke av den del av avtalt kj√łpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 5,00 % av den del av avtalt kj√łpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Kj√łperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning/kompensasjon.Kj√łperens rett til konvensjonalbot bortfaller hvis kj√łperen ikke dokumenterer at forsinkelsen har medf√łrt et √łkonomisk tap, f.eks. fordi kj√łperen uansett ikke var klar til √• motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverand√łr, har kj√łperen bare krav p√• konvensjonalbot s√•fremt selgeren kan gj√łre tilsvarende krav gjeldende mot sin leverand√łr. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverand√łrs salgsbetingelser er meddelt kj√łperen, jfr. punkt 18.

10. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kj√łpslovens ¬ß 23, b√•de n√•r slike hindringer er generelle og n√•r de rammer selgeren eller det verk som er valgt til √• forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverand√łrer spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inng√•else av selgeren forutsatte transportm√•te eller -vei, samt kassasjon av st√łrre arbeidsstykker, innskrenkning i tilf√łrselen av drivkraft, arbeidskonflikt, milit√¶r mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

11. Salgspant

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kj√łpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til √• ta salgsgjenstanden tilbake hvis kj√łperen misligholder sin betalingsplikt.

Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilk√•rene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkj√łp endres til et kj√łp p√• avbetaling.

Frem til kj√łpesummen er endelig oppgjort, er kj√łperen uberettiget til √• r√•de over salgsgjenstanden ‚Äď rettslig eller faktisk ‚Äď p√• en m√•te som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang, herunder kan kj√łperen ikke videreselge salgsgjenstanden f√łr kj√łpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinng√•elsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg p√• leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde v√¶rt avtalt (jfr. pantelovens ¬ß 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling f√łr de er innfridd i sin helhet.

12. Kj√łperens plikt til √• motta salgsgjenstanden

Kj√łperen er forpliktet til √• motta salgsgjenstanden. Selv om kj√łperen unnlater √• motta leveringsklar salgsgjenstand n√•r leveringstiden er inne, eller levering for √łvrig ikke kan skje som f√łlge av forhold p√• kj√łperens side, er kj√łperen likevel forpliktet til √• betale som om salgsgjenstanden hadde v√¶rt levert. Unnlater kj√łperen √• ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter √• ha v√¶rt oppfordret til det, kan selgeren heve kj√łpet og kreve erstatning.

For √łvrig gjelder bestemmelsene i kj√łpsloven ¬ß¬ß 72, 73 (1) og 74‚Äď78.

13. Verneregler

Leveranse av ny salgsgjenstand skal v√¶re i overensstemmelse med eventuelle krav arbeidsmilj√łloven (lov av17.06.2005 nr. 62) med tilh√łrende forskrifter stiller p√• det tidspunkt avtalen inng√•s. Utgifter til p√•budt verneutstyr som ikke er inkludert i det leverende verks standardopplegg b√¶res alltid av kj√łper. Det samme gjelder hvis det etter avtaleinng√•elsen, men f√łr leveringen, kommer nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for oppfyllelsen av s√¶rskilte p√•legg som ikke fremg√•r av de generelle verneregler.

Ved overdragelse av brukte gjenstander (maskiner m.v.) har kj√łper/mottaker selv risikoen for at gjenstanden er i overensstemmelse med ovennevnte lov og tilh√łrende forskrifter.

14. Mangler, unders√łkelsesplikt og reklamasjon

Kj√łperen er forpliktet til √• unders√łke salgsgjenstanden straks (jfr. kj√łpslovens ¬ß 31). Kj√łperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kj√łperen kan kun p√•berope seg feil og mangler som oppst√•r under de ved avtalens inng√•else forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Kj√łperen kan s√•ledes ikke p√•berope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig sm√łring, kj√łperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til √• p√•berope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.

Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon m√• i alle tilfeller senest v√¶re kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha v√¶rt oppdaget. Reklamasjon p√• grunn av mangler som f√łrst kan oppdages n√•r salgsgjenstanden er montert og pr√łvekj√łrt, anses for √• v√¶re foretatt i rett tid n√•r den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen m√• uansett senest v√¶re kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha v√¶rt oppdaget.

Etter 12 m√•neder regnet fra leveringsdagen, eller etter 6 m√•neder ved drift i mer enn ett skift, kan kj√łperen ikke lenger gj√łre mangler gjeldende. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv om kj√łperen unnlater √• ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett √•rsaken til dette.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

15. Avhjelp av mangler

Selgeren har rett til √• avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har f√•tt kj√łperens meddelelse om mangelen i h.h.t. punkt 14.

N√łdvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utf√łrt av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgj√łrelse betales av kj√łperen. Kj√łperen b√¶rer risikoen for, og eventuelle utgifter som f√łlge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feils√łking skal dekkes av kj√łperen, med mindre der foreligger s√¶rskilt serviceavtale.

Dette punkt gjelder i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 34‚Äď40.

16. Kj√łperens hevingsrett ved mangelfull levering

S√•fremt selgeren avhjelper en p√•beropt mangel eller feil innen rimelig tid, har kj√łperen ikke anledning til √• heve kj√łpet. Ved bed√łmmelse av hvorvidt den medg√•tte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til √• innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, samt at selgeren har rett til √• overlate til produsenten √• utf√łre rettelsesarbeidet.

S√•fremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kj√łperen har p√•beropt seg mangelen eller feilen, har kj√łperen rett til √• heve kj√łpet s√•fremt mangelen er vesentlig.

Krav om heving m√• fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til √• heve kj√łpet er bare i behold s√•fremt kj√łperen har reklamert i henhold til punkt 14. Hvis kj√łperen med rette hever kj√łpet, kan han kreve kj√łpesummen tilbakebetalt, uten tillegg av renter, mot √• stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har v√¶rt i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie.

Demontering av salgsgjenstanden skjer p√• selgers bekostning, men selger er ikke forpliktet til √• godtgj√łre bygningsarbeider eller andre utgifter som kj√łperen har hatt i forbindelse med montering eller fjerning av salgsgjenstanden.

Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverand√łr, har kj√łperen dog bare rett til √• heve kj√łpet i den utstrekning selgeren kan gj√łre hevingsrett gjeldende overfor sin leverand√łr. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til √• tilbakebetale kj√łperens forskudd som er betalt til underleverand√łr og som selgeren ikke f√•r tilbakebetalt.

Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren (eller selgerens underleverand√łr) etter kj√łperens oppgaver eller √łnsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kj√łperen, har selgeren rett til √• kreve at kj√łpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kj√łpesummen.

Etter utl√łpet av ovennevnte frister, kan kj√łperen ikke p√•berope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har p√•tatt seg √• innest√• for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig.

Dette punkt gjelder i stedet for kj√łpslovens ¬ß 39.

17. Ansvarsbegrensning

Utover plikten til √• avhjelpe mangler samt kj√łperens rett til konvensjonalbot i h.h.t. til henholdsvis punkt 15 og 9, er selgeren ikke forpliktet til √• betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som f√łlge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som f√łlge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt p√• person eller ting (f.eks. skade p√• r√•varer eller halvfabrikata) skade/tap som er en f√łlge av kj√łperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet m√• anses som en p√•regnelig og/eller n√¶rliggende f√łlge av den mangelfulle vare/forsinkelsen.

Selgeren p√•tar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kj√łperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke s√•fremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren p√•tar seg ikke noe ansvar for underleverand√łrers uaktsomhet.

Kj√łperen m√• f√łre bevis for de tap han har lidt og for at selgeren er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner m.v.) kan kj√łperen ikke kreve erstatning som f√łlge av at maskinen ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov og forskrifter,jfr.punkt 13.

Ethvert erstatningskrav som m√•tte oppst√• i forbindelse med n√¶rv√¶rende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 og 2,5 % av overskytende bel√łp, s√•fremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 40 og 67‚Äď69.

18. Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk, skjer salget på det leverende verks betingelser i tillegg til nærværende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om salgspant under punkt 11 gjelder imidlertid alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.

19. Brukte maskiner m.m.

Brukt utstyr overdras i den tekniske og forskriftsmessige stand de befinner seg p√• kj√łpstidspunktet, jfr. kj√łpslovens ¬ß 19. Selgeren har intet ansvar for eventuelle skjulte feil eller mangler som for eksempel oppgitt √•rsmodell, speedometerets eller timetellers utvisende etc., med mindre annet er uttrykkelig bestemt i avtalen. Kj√łperen er gitt anledning til √• gjennomg√• utstyret og lese gjennom eventuell tilstandsrapport.

20. Montering

Hvis selgeren skal utf√łre montering, m√• dette avtales s√¶rskilt.

21. Verneting

Enhver tvist som m√•tte oppst√•, skal avgj√łres ved i h.h.t. norsk lov og ved Tr√łndelag tingrett som partene i og med ordrebekreftelsen eller avtalen vedtar som verneting.

 Salgsbetingelser for Maskingrossistenes Forening

Revidert september 2014

1. Innledning

Disse salgsbetingelser gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Betingelsene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

2. Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er f√łrst inng√•tt n√•r selgers ordrebekreftelse foreligger. For lagervare tas forbehold om mellomsalg.

3. Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk data, f.eks. vekt, m√•l, volum, yteevne, kraftbehov etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og m√• ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del av avtalen, er disse bindende med mindre selger uttrykkelig har gjort oppmerksom p√• at opplysningene bare er veiledende. Tekniske data som er bindende avtalt m√• imidlertid forst√•s med et normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kj√łpere kan avvike fra de forhold som er forutsatt ved beregningen. Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, m√• forst√•s med de toleranser som er vanlig if√łlge standarder eller kutyme for vedkommende varesort.

Betegnelsen cirka betyr et spillerom p√• 10 % opp eller ned. Kj√łperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov.

Opplysninger gitt ved teknisk r√•dgivning i forbindelse med kj√łp av maskiner og teknisk utstyr, er kun veiledende. Selger har ikke ansvar for feilaktig r√•dgivning med mindre det foreligger grov uaktsom opptreden.

4. Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen m√• ikke benyttes i strid med eierens interesser og m√• ikke uten eierens skriftlige samtykke kopieres eller gj√łres tilgjengelig for tredjemann. Alle tegninger skal returneres til eieren.

5. Leveringstid

Hvis ikke leveringstiden er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av f√łlgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av leveringstiden:
a) Den dag avtalen er inngått.
b) Den dag selgeren har f√•tt alle de tekniske data som kj√łperen skal gi.
c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis.
d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse foreligger, s√•fremt tillatelse fra offentlig myndighet er n√łdvendig for produksjon eller levering.

Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet for beregningen forskyves.

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er kun garantert dersom dette fremg√•r uttrykkelig av avtalens skrevne tekst. Ellers er leveringstiden alltid veiledende. Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende eller garanterte leveringstid, b√łr han gi kj√łperen beskjed herom, angi √•rsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstid. Selger har intet ansvar for forsinket levering utover det som fremg√•r av punkt 8 og 9 nedenfor.

6. Levering og risikoovergang

Salgsgjenstanden anses som levert n√•r den er kommet i kj√łperens besittelse p√• den m√•te som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere m√• foreta rettelsesarbeider, jfr. punkt 15, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig √łkonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

pplasting og forsendelse skjer for kj√łperens regning og risiko med mindre annet er avtalt.

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog g√•r de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsm√•te og risikoovergang, gjelder klausulen ex works (¬ęfra lager¬Ľ ved levering fra selgerens lager og ¬ęfra fabrikk¬Ľ ved verkslevering).

7. Prisberegning og betalingsbetingelser

Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 6, sammenholdt med den inngåtte avtale.

Betaling skjer 10 dager etter levering med mindre annet er avtalt.

Kj√łperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

8. Heving ved forsinket levering

Hvis den avtalte leveringstid ‚Äď veiledende eller garantert ‚Äď overskrides med mer enn 6 m√•neder, har kj√łperen rett til √• heve kj√łpet. Ved levering fra verk, eller hvis salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverand√łr, f√•r kj√łperen bare rett til √• heve kj√łpet s√•fremt selgeren kan gj√łre hevningsrett gjeldende overfor sin leverand√łr. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverand√łrs salgsbetingelser er meddelt kj√łperen, jfr. punkt 18. Disse bestemmelser trer i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 22‚Äď29.

Inntreffer force majeure (jfr. punkt 10), forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer.

9. Kompensasjon ved forsinket levering

Ved oversittelse av veiledende leveringstid har kj√łperen ikke krav p√• erstatning eller annen form for kompensasjon. Med mindre annet er avtalt, har kj√łperen ved oversittelse av garantert leveringstid krav p√• konvensjonalbot (normalerstatning). Konvensjonalboten skal utgj√łre 0,25 % pr. uke av den del av avtalt kj√łpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 5,00 % av den del av avtalt kj√łpesum som knytter seg til den del av gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Kj√łperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning/kompensasjon.Kj√łperens rett til konvensjonalbot bortfaller hvis kj√łperen ikke dokumenterer at forsinkelsen har medf√łrt et √łkonomisk tap, f.eks. fordi kj√łperen uansett ikke var klar til √• motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverand√łr, har kj√łperen bare krav p√• konvensjonalbot s√•fremt selgeren kan gj√łre tilsvarende krav gjeldende mot sin leverand√łr. Det er en forutsetning at det leverende verks eller underleverand√łrs salgsbetingelser er meddelt kj√łperen, jfr. punkt 18.

10. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kj√łpslovens ¬ß 23, b√•de n√•r slike hindringer er generelle og n√•r de rammer selgeren eller det verk som er valgt til √• forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverand√łrer spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inng√•else av selgeren forutsatte transportm√•te eller -vei, samt kassasjon av st√łrre arbeidsstykker, innskrenkning i tilf√łrselen av drivkraft, arbeidskonflikt, milit√¶r mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

11. Salgspant

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kj√łpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til √• ta salgsgjenstanden tilbake hvis kj√łperen misligholder sin betalingsplikt.

Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilk√•rene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkj√łp endres til et kj√łp p√• avbetaling.

Frem til kj√łpesummen er endelig oppgjort, er kj√łperen uberettiget til √• r√•de over salgsgjenstanden ‚Äď rettslig eller faktisk ‚Äď p√• en m√•te som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang, herunder kan kj√łperen ikke videreselge salgsgjenstanden f√łr kj√łpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinng√•elsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg p√• leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde v√¶rt avtalt (jfr. pantelovens ¬ß 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling f√łr de er innfridd i sin helhet.

12. Kj√łperens plikt til √• motta salgsgjenstanden

Kj√łperen er forpliktet til √• motta salgsgjenstanden. Selv om kj√łperen unnlater √• motta leveringsklar salgsgjenstand n√•r leveringstiden er inne, eller levering for √łvrig ikke kan skje som f√łlge av forhold p√• kj√łperens side, er kj√łperen likevel forpliktet til √• betale som om salgsgjenstanden hadde v√¶rt levert. Unnlater kj√łperen √• ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter √• ha v√¶rt oppfordret til det, kan selgeren heve kj√łpet og kreve erstatning.

For √łvrig gjelder bestemmelsene i kj√łpsloven ¬ß¬ß 72, 73 (1) og 74‚Äď78.

13. Verneregler

Leveranse av ny salgsgjenstand skal v√¶re i overensstemmelse med eventuelle krav arbeidsmilj√łloven (lov av17.06.2005 nr. 62) med tilh√łrende forskrifter stiller p√• det tidspunkt avtalen inng√•s. Utgifter til p√•budt verneutstyr som ikke er inkludert i det leverende verks standardopplegg b√¶res alltid av kj√łper. Det samme gjelder hvis det etter avtaleinng√•elsen, men f√łr leveringen, kommer nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for oppfyllelsen av s√¶rskilte p√•legg som ikke fremg√•r av de generelle verneregler.

Ved overdragelse av brukte gjenstander (maskiner m.v.) har kj√łper/mottaker selv risikoen for at gjenstanden er i overensstemmelse med ovennevnte lov og tilh√łrende forskrifter.

14. Mangler, unders√łkelsesplikt og reklamasjon

Kj√łperen er forpliktet til √• unders√łke salgsgjenstanden straks (jfr. kj√łpslovens ¬ß 31). Kj√łperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Kj√łperen kan kun p√•berope seg feil og mangler som oppst√•r under de ved avtalens inng√•else forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Kj√łperen kan s√•ledes ikke p√•berope mangler som f.eks. skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig sm√łring, kj√łperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden. Retten til √• p√•berope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert blir forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.

Reklamasjon skal skje straks og uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon m√• i alle tilfeller senest v√¶re kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha v√¶rt oppdaget. Reklamasjon p√• grunn av mangler som f√łrst kan oppdages n√•r salgsgjenstanden er montert og pr√łvekj√łrt, anses for √• v√¶re foretatt i rett tid n√•r den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Reklamasjonen m√• uansett senest v√¶re kommet frem til selger 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha v√¶rt oppdaget.

Etter 12 m√•neder regnet fra leveringsdagen, eller etter 6 m√•neder ved drift i mer enn ett skift, kan kj√łperen ikke lenger gj√łre mangler gjeldende. Forannevnte reklamasjonsfrister forlenges ikke selv om kj√łperen unnlater √• ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett √•rsaken til dette.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig og beskrive mangelens art og omfang. En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon hvis den oppfyller kravene i dette punkt.

15. Avhjelp av mangler

Selgeren har rett til √• avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selgeren har f√•tt kj√łperens meddelelse om mangelen i h.h.t. punkt 14.

N√łdvendig utskiftninger av deler og eventuelle reparasjoner blir utf√łrt av selgeren for hans regning, dog slik at reise, diett, oppholdsutgifter og eventuell overtidsgodtgj√łrelse betales av kj√łperen. Kj√łperen b√¶rer risikoen for, og eventuelle utgifter som f√łlge av spenningsvariasjoner eller andre feil ved sin elektrisitetsforsyning. Omkostningene ved feils√łking skal dekkes av kj√łperen, med mindre der foreligger s√¶rskilt serviceavtale.

Dette punkt gjelder i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 34‚Äď40.

16. Kj√łperens hevingsrett ved mangelfull levering

S√•fremt selgeren avhjelper en p√•beropt mangel eller feil innen rimelig tid, har kj√łperen ikke anledning til √• heve kj√łpet. Ved bed√łmmelse av hvorvidt den medg√•tte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til √• innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, samt at selgeren har rett til √• overlate til produsenten √• utf√łre rettelsesarbeidet.

S√•fremt en mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen rimelig tid etter at kj√łperen har p√•beropt seg mangelen eller feilen, har kj√łperen rett til √• heve kj√łpet s√•fremt mangelen er vesentlig.

Krav om heving m√• fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Retten til √• heve kj√łpet er bare i behold s√•fremt kj√łperen har reklamert i henhold til punkt 14. Hvis kj√łperen med rette hever kj√łpet, kan han kreve kj√łpesummen tilbakebetalt, uten tillegg av renter, mot √• stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har v√¶rt i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie.

Demontering av salgsgjenstanden skjer p√• selgers bekostning, men selger er ikke forpliktet til √• godtgj√łre bygningsarbeider eller andre utgifter som kj√łperen har hatt i forbindelse med montering eller fjerning av salgsgjenstanden.

Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis er levert av underleverand√łr, har kj√łperen dog bare rett til √• heve kj√łpet i den utstrekning selgeren kan gj√łre hevingsrett gjeldende overfor sin leverand√łr. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til √• tilbakebetale kj√łperens forskudd som er betalt til underleverand√łr og som selgeren ikke f√•r tilbakebetalt.

Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren (eller selgerens underleverand√łr) etter kj√łperens oppgaver eller √łnsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kj√łperen, har selgeren rett til √• kreve at kj√łpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kj√łpesummen.

Etter utl√łpet av ovennevnte frister, kan kj√łperen ikke p√•berope seg en mangel uten at selgeren skriftlig har p√•tatt seg √• innest√• for salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig.

Dette punkt gjelder i stedet for kj√łpslovens ¬ß 39.

17. Ansvarsbegrensning

Utover plikten til √• avhjelpe mangler samt kj√łperens rett til konvensjonalbot i h.h.t. til henholdsvis punkt 15 og 9, er selgeren ikke forpliktet til √• betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som f√łlge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/tap som f√łlge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt p√• person eller ting (f.eks. skade p√• r√•varer eller halvfabrikata) skade/tap som er en f√łlge av kj√łperens anvendelse av varen eller et hvilket som helst annet konsekvenstap. Dette gjelder selv om skaden/tapet m√• anses som en p√•regnelig og/eller n√¶rliggende f√łlge av den mangelfulle vare/forsinkelsen.

Selgeren p√•tar seg heller ikke ansvar for vanhjemmel f.eks. i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kj√łperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke s√•fremt selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren p√•tar seg ikke noe ansvar for underleverand√łrers uaktsomhet.

Kj√łperen m√• f√łre bevis for de tap han har lidt og for at selgeren er ansvarlig. Ved overdragelse av brukte ting (maskiner m.v.) kan kj√łperen ikke kreve erstatning som f√łlge av at maskinen ikke er i overensstemmelse med gjeldende lov og forskrifter,jfr.punkt 13.

Ethvert erstatningskrav som m√•tte oppst√• i forbindelse med n√¶rv√¶rende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til NOK 100.000 og 2,5 % av overskytende bel√łp, s√•fremt det ikke foreligger annen skriftlig avtale. Bestemmelsene i dette punkt trer i stedet for kj√łpslovens ¬ß¬ß 40 og 67‚Äď69.

18. Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk, skjer salget på det leverende verks betingelser i tillegg til nærværende betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om salgspant under punkt 11 gjelder imidlertid alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.

19. Brukte maskiner m.m.

Brukt utstyr overdras i den tekniske og forskriftsmessige stand de befinner seg p√• kj√łpstidspunktet, jfr. kj√łpslovens ¬ß 19. Selgeren har intet ansvar for eventuelle skjulte feil eller mangler som for eksempel oppgitt √•rsmodell, speedometerets eller timetellers utvisende etc., med mindre annet er uttrykkelig bestemt i avtalen. Kj√łperen er gitt anledning til √• gjennomg√• utstyret og lese gjennom eventuell tilstandsrapport.

20. Montering

Hvis selgeren skal utf√łre montering, m√• dette avtales s√¶rskilt.

21. Verneting

Enhver tvist som m√•tte oppst√•, skal avgj√łres ved i h.h.t. norsk lov og ved Tr√łndelag tingrett som partene i og med ordrebekreftelsen eller avtalen vedtar som verneting.

©Copyright 2024 Rekvisitt. Alle rettigheter reservert.

Kontakt oss

POST- OG BES√ėKSADRESSE
Rekvisitt AS
Travbanevegen 4A
7044 Trondheim
TELEFON
Telefon: 73 90 53 53
24-timers vakttelefon: 924 30 000
APNINGSTIDER
Man-Fre:07.30-16.00
Vakttelefon utenom åpningstid
Rekvisitt AS
Travbanevegen 4A, 7044 Trondheim
Norway
©Copyright 2024 Rekvisitt. Alle rettigheter reservert.